Vedtægter

§1. Klubbens navn er TORSDAGSSENIORERNE.

§2. Klubbens hjemsted er Fredericia Golf Club, Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia. Klubben er stiftet i november 1996.

§3. Torsdagsseniorernes bestyrelse skal sikre, at Fredericia Golf Clubs
regler for officielle ”klubber-i-klubben” overholdes.

§4. Klubbens formål er at samle Fredericia Golf Clubs herreseniorer til golfspil og socialt samvær under hyggelige, afslappede og sportsligt korrekte former samt udflugter efter behov og interesse.

§5. Torsdagsseniorerne ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at to bestyrelsesmedlemmer og én suppleant er på valg hvert år. 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmedlemmer, der har siddet to år, er først på valg.

Den nye bestyrelse tiltræder straks efter valget og fordeler opgaverne mellem sig.

Bestyrelsen og suppleanter virker som turneringsledelse og har ansvaret for, at nærværende vedtægter og de gældende spilleregler overholdes.

Bestyrelsen er bemyndiget til:
· at fastsætte årets turneringsfee
· at udarbejde et varieret turneringsprogram
· at fastlægge turneringsbetingelser og regler for afvikling af turneringerne.
· at aftale venskabsturneringer med andre klubber
· at fastlægge regler for spisninger 

§6. Alle medlemmer af FGC - herrer, der er godkendt til spil på stor bane, kan optages i klubben fra det år, hvor man fylder 55 år.
Medlemmer, der pga. alder eller sygdom ikke længere kan spille stor bane, kan overgå til et passivt medlemsskab med ret til at deltage i sociale arrangementer (klubhuset), forudsat de har et passivt medlemsskab af FGC eller har ret til at spille på par-3 banen (begynderbanen).
   
§7. Kontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
Turneringsfee fastsættes hvert år på basis af budget udarbejdet af bestyrelsen i overensstemmelse med aktivitetsniveau.
  
§8. Man indmelder sig i Torsdagsseniorerne ved at henvende sig til turneringlederen med oplysning om medlemsnummer, navn og handicap og betaler det fastsatte årlige kontingent. Sker indmeldelse efter 1. juli, hvor pågældende ikke tidligere har været medlem af TS, betales dog kun ½ års kontingent for resten af regnskabsåret.
  
§9. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§9.1 Kassereren disponerer over foreningskontoen alene
 
§10. Der afholdes ordinær generalforsamling i januar med følgende dagsorden, som skal være tilgængelig for medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen.
 
Dagsorden:    
 1. Valg af dirigent  
 2. Bestyrelsens årsberetning  
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse  
 4. Budgetforslag og årskontingent til godkendelse  
 5. Forslag fra bestyrelsen  
 6. Indkomne forslag fra medlemmer  
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant  
 9. Valg af revisor (for 1 år)
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt  
 
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Alle forslag til behandling på den ordinære generalforsamling opsættes på Torsdagsseniorernes opslagstavle i bagrummet senest 2 uger før generalforsamlingen.
 
§11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§12. Foreningens opløsning kan ske efter beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.
På første generalforsamling skal forslaget vedtages af ¾ af klubbens medlemmer. På den følgende, der skal afholdes senest 3 uger efter, skal forslaget vedtages af ¾ af de stemmeberettigede stemmer.

§13. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder midlerne juniorafdelingen i Fredericia Golf Club.

Foranstående vedtægter er sidst revideret på klubbens generalforsamling den 13. januar 2011.