Kaninklubben kort og godt

Spilletid: Hver onsdag fra kl. 15,30 til kl. 17,15.
Vi spiller fra 19. april til 8. oktober.
Der betales 10 kr. pr. gang for at deltage i præmierækken, betaling ved aflevering af scorekort.
Spilleformen er Stableford, vi spiller 9 huller med start fra 1. tee.
Spisning og præmieoverrækkelser sker følgende datoer; 25.4, 28.6, 9.8., 6.9.
På disse datoer betales der 110 kr. for spisning og spil.
Tilmelding til Kaninklub onsdagsturnering sker via Golfbox.
Kaninturneringer findes under "klubkalender" på din forside i Golfbox.
Alle turneringsbetingelser findes når du klikker dig ind på datoen for at tilmelde dig.
Tilmelding til almindelig onsdags Kaninturnering, skal ske i forvejen og senest på dagen.
HUSK at bestille startid på Golfbox, samtidig med din tilmelding til dagens turnering.
HUSK at slette dig fra både turnering og starttid, hvis du bliver forhindret i at komme.

Udflugter 2017

Vejen Golfklub

Barløseborg 2.9.17

Kaninklubbens vedtægter


§1 Foreningens navn er Kaninklubben.
§2 Foreningens hjemsted er Fredericia Golf Club, Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia.
§3 Foreningen er stiftet 1.april 2008
§4 Foreningens formål er, at introducere ny-clearede medlemmer til golfspillet og klublivet i FGC. 
Alle der er medlem af FGC, godkendt til stor bane og over 15 år kan blive medlem. 
Det afholdes turnering hver onsdag fra primo april og afslutning september. 
Bestyrelsen skal sikre, at afviklingen af foreningens turneringer sker under afslappede, hyggelige og sportslige korrekte former.
§5 I forbindelse med årsafslutning holdes generalforsamling, hvor der vælges bestyrelse på 6-8 personer. Første gang fratræder 4 personer ved lodtrækning. Året efter fratræder de øvrige.
Bestyrelsen konstituerer sig med min. en formand og en kasserer. 
§6 Bestyrelsen er bemyndiget til:

At fastsætte årets kontingent. 
At udarbejde turneringsprogram. 
At fastlægge turneringsbetingelser (Herunder regler for afvikling af turnering). 
At foretage enhver beslutning i overensstemmelse med vedtægterne. 
§7 Bestyrelsen forpligter sig til: 

At varetage foreningens interesser i ethvert forhold og sikre at foreningens formålsparagraffer
overholdes. 
At afholde årlig generalforsamling (årsafslutning) med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Årsberetning. 
3. Aflæggelse af regnskab for sæsonen. 
4. Indkomne forslag. (Til vedtægterne) 
5. Valg af bestyrelse og en revisor 
6. Eventuelt. 
 
§8 Indkaldelse til generalforsamlingen sker via turneringsprogrammet og indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (årsafslutningen). 
Foreningen kan kun opløses af generalforsamlingen, hvis mere end 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.  
§9Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller 2 bestyrelsesmedlemmer. 
§10 I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens eventuelle formue juniorafdelingen i Fredericia Golf Club.