Vedtægter og regler for Dameseniorerne

 
§ 1. Klubbens navn er DAMESENIORERNE.
 
§ 2. Klubbens hjemsted er Fredericia Golf Club, Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia
klubben er stiftet i oktober 1998.
 
§ 3 Dameseniorernes bestyrelse skal sikre at Fredericia Golf Clubs
regler for officielle ” klubber i klubben” overholdes.
 
§ 4. Klubbens formål er at samle Dameseniorerne til godt golfspil under hyggelige og afslappede former. 
Der spilles i henhold til de officielle golfregler og etiket.
 
§ 5. Dameseniorerne ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, samt 2 suppleanter
der vælges på en generalforsamling for 2 år af gangen.
2 resp. 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig med minimum en formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges for perioder af 2 år.
Den nye bestyrelse tiltræder til årsskiftet og fordeler opgaverne mellem sig.
Bestyrelse og suppleanter virker som turneringsledelse og har ansvaret for, at nærværende vedtægter og spilleregler overholdes.
Bestyrelsen er bemyndiget til:
At udarbejde et turneringsprogram
At fastlægge turneringsbetingelser og regler for afvikling af turneringerne.
At aftale venskabsturneringer med andre klubber
At fastlægge regler for spisning
 
§ 6. Spilledage er tirsdage der ikke er helligdage og alle FGC damer der er godkendt til stor bane kan optages i klubben efter det fyldte 50. år.
Ikke medlemmer af dameseniorerne kan deltage mod betaling af gæste greenfee og deltager på lige fod i præmierækken.
 
§ 7. Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
 
§ 8. Man indmelder sig i dameseniorerne ved at henvende sig til turneringslederen med oplysninger om medlemsnummer, navn og handicap og betaler det fastsatte årlige kontingent.
Sker indmeldelsen efter 1. juli, betales dog kun ½ års kontingent for resten af året.
 
§ 9. Der afholdes ordinær generalforsamling i oktober, med følgende dagsorden, som skal være tilgængelig for medlemmer senest 4 uger før generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Alle forslag til behandling på den ordinære generalforsamling opsættes på Dameseniorernes opslagstavle i
Bagrummet senest 2 uger før generalforsamling.
 
§ 10. ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af medlemmerne
sender skriftlig begæring herom med angivelse af hvad man ønsker behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholder inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske
Med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse  til ordinær generalforsamling.
 
§ 11. Foreningens opløsning kan ske efter beslutning på to, på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.
På første generalforsamling skal forslaget vedtages med ¾ af klubbens medlemmer. På den følgende, der skal afholdes senest 3 uger efter, skal forslaget vedtages med ¾ af de stemmeberettigede stemmer.
 
§ 12. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder midlerne juniorafdelingen i Fredericia Golf Club.